مقاله


کد مقاله : 1394122512525001887

عنوان مقاله : ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران

نشریه شماره : 17 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 1335

فایل های مقاله : 283 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شهرود اميرانتخابي sh_amir1975@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com دانشیار دکترا
3 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا
4 علي‌اكبر رضايي dr.rezaei50@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر با هدف بررسي وضعيت موجود سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران و ارائه الگوي مفهومي انجام گرفته، از نظر هدف، كاربردي، از نظر نوع داده‌ها، كمّي و از نظر نحوه اجرا، توصيفي از نوع پيمايشي است. 30 نفر از اعضاي هيئت علمي برجسته دانشگاه‌ها در رشته‌هاي علوم ارتباطات، مديريت فرهنگي و علوم سياسي به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از مرور كتابخانه‌اي و اينترنتي پيشينه، فهرستي از نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصت‌ها تهيه و پرسشنامه اول تحقيق تدوين شد تا وضعيت موجود مورد ارزيابي قرار گيرد. پرسشنامه دوم به منظور تعيين درجه تناسب الگوي پيشنهادي توسط حجم نمونه تكميل شد. براي تحليل داده‌ها از ميانگين وزني و آزمون t تك‌نمونه‌اي استفاده شد. نتايج نشان داد: اصول سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها، چارچوب نظري، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهديد‌هاي سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها و نيز فرايند اجرايي و راهبردها مورد تأييد صاحبنظران قرار گرفته است. درجه تناسب مدل 153/4 از 5 بوده و با 95 درصد اطمينان مورد تأييد قرار گرفت.