مقاله


کد مقاله : 139505121237145002148

عنوان مقاله : لايه‌هاي هويت ملي ايراني در برنامه‌هاي توسعۀ جمهوري اسلامي ايران (1394-1368)

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 823

فایل های مقاله : 485 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی کریمی AKM10@umz.ac.ir استاد دکترا
2 میثم بلباسی Belbasi.Meisam@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

برنامه‌هاي توسعه از اسناد فرادستي مهم نظام جمهوري اسلامي ايران است كه آيندۀ مطلوب را در ميان‌مدت ترسيم مي‌كند. يكي از حوزه‌هاي مغفول در اين برنامه‌ كه كمتر به آن توجه شده، جايگاه هويت ملي ايراني در برنامه‌هاي توسعه است، چراكه ﻫﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﺎﯾﺪاري ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ. سؤال اصلي اين است كه لايه‌هاي هويت ملي در برنامه‌هاي پنج‌گانۀ توسعۀ‌ جمهوري اسلامي ايران چگونه است. براي پاسخ به سؤال، از روش تطبيقي ـ تحليلي و تحليل محتواي كيفي بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي‌دهد: هويت ملي ايراني در برنامه‌هاي توسعه‌، تركيبي از سه لايۀ هويت اسلامي، هويت ايراني و هويت متجددانه با عناصر و مؤلفه‌هاي مختلف است كه اهميت و برجستگي لايه‌ها و عناصر هويت ملي، تابعي از گفتمان‌هاي دولت‌هاي حاكم در زمان تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعۀ مزبور است.