مقاله


کد مقاله : 139505121249135002149

عنوان مقاله : بررسي هويت قومي و تأثير آن براحساس طرد اجتماعي (مورد مطالعه: عرب‌هاي شهر اهواز)

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 638

فایل های مقاله : 348 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرضا نواح dr.navah1338@gmail.com دانشیار دکترا
2 خيري حيدري kh.hiedari1369@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هويت قومي از مفاهيمي است كه تحولات آن به‌ويژه در جوامع درحال گذار و در شرايط تنوع و پيچيدگي ارزش‌ها، مانند ساير واقعيات اجتماعي كه متأثر از عوامل گوناگوني‌ هستند، حوزه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. طرد اجتماعي نيز از مباحث مطرح در حوزه علوم اجتماعي است كه در آن، طرد فقط در معناي راندن يا رانده شدن فرد يا گروهي توسط ديگران و جامعه نيست، بلكه اشكال گوناگون طرد وجود دارد. اين مقاله دربرگيرنده ماهيت روان‌شناسي، اجتماعي و فرهنگي هويت قومي و تأثير آن بر احساس طرد است كه به نقش فعال افراد گروه قومي و قضاوت آنان پيرامون هويت قومي مي‌پردازد. به‌ اين منظور، فرضيه‌هايي به آزمون نهاده و رويكرد كمي اتخاذ شد. قوم عرب خوزستان (شهر اهواز) به‌عنوان جامعه آماري با حجم نمونۀ 384 نفر مورد بررسي و مشاهده قرار گرفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ نشان داد: متغيرهاي تعصب قومي، تعلق قومي، نگرش به هنجارهاي قومي رابطه معكوس و معناداري با متغير ملاك (احساس طرد اجتماعي) دارند.