مقاله


کد مقاله : 139505121259315002150

عنوان مقاله : ملاحظات قومي مذهبي نگرش جنسيتي در شهرستان بجنورد

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 729

فایل های مقاله : 296 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 يعقوب فروتن y.foroutan@umz.ac.ir استاد دکترا
2 اكبر عليوردي‌نيا aliverdinia@umz.ac.ir استاد دکترا
3 الهه‌سادات ايزي elahe.easy@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

در اين مقاله مهم‌ترين الگوها و تعيين‌كننده‌هاي مرتبط با تفاوت‌هاي قومي مذهبي نگرش‌هاي جنسيتي بررسي شده است. براي سنجش نگرش‌هاي جنسيتي از گويه‌هاي پنج‌گانه اگموند و همكاران (2010) استفاده شده است. جامعه آماري شامل افراد 15 ساله و بالاتر شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالي، مشتمل بر پنج گروه قومي (تات، ترك، تركمن، كرد و فارس) و دو گروه مذهبي (شيعي و سني) هستند. مطابق نتايج، اگرچه گروه قومي تات بيش از ساير گروه‌هاي قومي، به‌ويژه تركمن‌ها، داراي نگرش جنسيتي غيرسنتي هستند، در بين تمامي گروه‌هاي قومي نوعي نگرش غيرسنتي كمابيش غالب است. علاوه بر اين، مردان شيعي و سني‌مذهب داراي نگرش‌هاي جنسيتي كمابيش مشابهي هستند، درحالي‌كه نگرش جنسيتي زنان شيعي و سني‌مذهب با همديگر متفاوت است، براي نمونه، زنان شيعي مذهب بيش از زنان سني‌مذهب داراي نگرش مثبت به اشتغال زنان هستند. در مجموع، يافته‌هاي تحقيق را مي‌توان در دو نكته اصلي و كلي خلاصه كرد: همگرايي نگرش‌هاي جنسيتي غيرسنتي و نقش تعيين‌كننده متغير جنسيت در كشف و شناخت دقيق‌تر تفاوت‌هاي قومي مذهبي مرتبط با نگرش‌هاي جنسيتي.