مقاله


کد مقاله : 139505121320415002153

عنوان مقاله : نقش سه‌گانه مساجد در ترويج فرهنگ ايثارگري و شهادت‌طلبي (مطالعه موردي: مساجد استان خراسان رضوي

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 569

فایل های مقاله : 313 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حميد مسعودي masoudi@stu.um.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدعلي احمديان ahmadian@um.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، بررسي نقش مساجد بر شهادت‌طلبي و ايثارگري در استان خراسان رضوي است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي ـ تحليلي و در مساجد استان خراسان رضوي اجرا شده است. روش پژوهش پيمايش بوده كه با استفاده از يك پرسشنامه محقق‌ساخته بسته‌پاسخ به گردآوري داده‌ها پرداخته ‌شده است. با مروري كه بر كاركردهاي مسجد، نظريه رسانش نوآوري و اقناع و اشاعه شد، نقش مساجد از منظر شاخص‌هاي سه‌گانه منظر (تصويرسازي)، محتوا (تجهيز) و برنامه (اجرا) مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته‌ها نشان مي‌دهد: سه شاخص پژوهش مقداري كمتر از متوسط را داشته است. اين بدان معناست كه مساجد استان، اگرچه ظرفيت بالايي در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت دارند، از اين ظرفيت غفلت شده است.