مقاله


کد مقاله : 139505121326525002154

عنوان مقاله : واكاوي سير سياست‌گذاري فرهنگي مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامي (1378-1368): تحليل اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 557

فایل های مقاله : 318 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ميثم فرخي mfarokhi65@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله با توجه به رويكرد سياست‌گذاري فرهنگي، اهم مسائل سياستي مرتبط با مسجد كه در ماهنامه مسجد انعكاس يافته، با روش تحليل محتواي كيفي استخراج شده و سپس سياست‌هاي اعلامي ـ اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران مرتبط با حوزه مسجد با توجه به مسائل سياستي مستخرج، مورد بررسي قرار مي‌دهد. نتايج نشان مي‌دهد: عمران مسجد در مقايسه با ساير مسائل مساجد در بازه زماني مذكور از اهميت خاصي برخوردار بوده است و بيشتر اسناد مورد بررسي در اين دهه ناظر به اين مسئله است. همچنين ناظر به ساير مسائل سياستي مسجد مي‌توان گفت: مسائلي مانند مساجد چندمنظوره يا چندكاركردي، امام جماعت مسجد، جايگاه مسجد و مسجد و مردم نيز پس از عمران مسجد بيشترين و بالاترين بندهاي سياستي را دارا هستند. نتايج تحليل سياست‌هاي مرتبط با حوزه مسجد در اين دهه نشان مي‌دهد: در مورد برخي مسائل مورد بررسي مانند مسجد و وقف، تعطيلي مسجد و اختلاف دروني مسجد سياست بارز و مهمي تدوين و تصويب نشده و سياست بارزي و مشهودي در كشور اتخاذ نشده است.