مقاله


کد مقاله : 139505121331575002155

عنوان مقاله : شناسايي وضعيت موجود و مطلوب مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك در مديريت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي ايران (مورد مطالعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 543

فایل های مقاله : 336 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهه حيدري‌زاده ehydary@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علي‌اكبر رضايي dr.rezaei50@yahoo.com استادیار دکترا
3 افسانه زماني‌مقدم afz810@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، شناسايي وضعيت موجود و مطلوب مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك در مديريت سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي ايران است. روش پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع، زمينه‌يابي و جزء پژوهش‌هاي همبستگي و مدل‌يابي است ابزار جمع آوري اطلاعات در بخش كيفي مصاحبه هدفمند است و در بخش كمي از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است. نمونه آماري 424 نفر از مديران ارشد و كارشناساني بودند كه به‌صورت سهمي انتخاب شدند. از مجموع 65 سؤال اندازه‌گيري شده از مجموعه مؤلفه‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك، 4 عامل استخراج شد: چشم‌انداز، اهداف و مأموريت، عوامل درون‌سازماني و عوامل برون‌سازماني. نتايج حاصل از اجراي آزمون t نشان مي‌دهد: وضعيت موجود مؤلفه چشم‌انداز، اهداف و مأموريت، عوامل درون‌سازماني و عوامل برون‌سازماني در حد مطلوبي قرار ندارد.