مقاله


کد مقاله : 139505121338515002156

عنوان مقاله : كنش سياسي دانشجويان و تأثير محروميت نسبي بر آن

نشریه شماره : 18 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 557

فایل های مقاله : 327 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آمنه صديقيان بيدگلي sedighian@iscs.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله كنش‌هاي سياسي اعتراضي دانشجويان از ديدگاه جامعه‌شناختي و رابطه آن با محروميت نسبي از ديدگاه روان‌شناختي مورد بررسي ميان‌رشته‌اي قرار گرفته است. در اين پژوهش از روش تحقيق كمي و كيفي و تكنيك‌هاي پيمايشي، مصاحبه‌اي و مطالعه اسنادي استفاده شده است. جامعه آماري در روش كمي، دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران در سال 1389 و در مصاحبه، دانشجويان معترض سياسي كه حكم دريافت كرده‌اند، هستند. نتايج نشان‌دهنده پتانسيل بالاي كنش‌هاي سياسي اعتراضي (متغير جامعه‌شناختي) و احساس محروميت نسبي (متغير روان‌شناختي) در پاسخ‌دهندگان است و رابطه اين دو متغير نيز معنادار است. اين پژوهش در سال 1389، در اوج اعتراضات سياسي، در بين قشر معترض اجتماعي (دانشجويان) و در شهر تهران كه بالاترين نرخ اعتراض‌ها را داشت، انجام شده است. بنابراين نتايج به‌دست‌آمده مربوط به دوره‌اي بحراني بوده و قابل‌تعميم به شرايط امروزي و ساير اقشار اجتماعي و شهرها نيست