مقاله


کد مقاله : 139507051039435002306

عنوان مقاله : منابع قدرت نرم در سياست‌هاي كلي نظام؛ موردكاوي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 648

فایل های مقاله : 571 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحمدجواد قربی ghorbi68@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی اکبر جعفری a.jafari@umz.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در مقاله حاضر سعي شده است به بررسي منابع قدرت نرم ايران در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه پرداخته شود. سؤال اصلي اين است كه بيشترين برجستگي‌هاي منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در سياست‌هاي كلي برنامه ششم كدامند و شامل چه مؤلفه‌هايي است. براي پاسخ به اين سؤال، از روش تحليل محتوا با رويكرد كمي استفاده شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد: منابع سياسي، اقتصادي و فرهنگي قدرت نرم در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه وجود دارند كه در تعامل با يكديگر، جايگاه و منزلت منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران را ارتقا خواهند داد. در ميان منابع قدرت نرم استخراج شده، بيشترين برجستگي با منابع اقتصادي بوده و در ميان مؤلفه‌هاي اقتدارآفرين، بيشترين فراواني مرتبط با اقتصاد دانش‌بنيان و مقاومتي، معنويت و ارزش‌هاي اساسي و دفاع همه‌جانبه است. البته منابع قدرت نرم در جامعه ايراني با آسيب‌ها و چالش‌هايي در حوزه‌هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي و اجتماعي روبروست كه بايد راهبردهاي متناسب براي رفع موانع اجرايي شدن منابع قدرت نرم جامعه ايراني اتخاذ شود.