مقاله


کد مقاله : 13950705114135002307

عنوان مقاله : شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي بر مبناي نظريه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوي اثربخشي تبليغات‌فرهنگي

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 639

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم سهرابی رنانی m.sohrabirenani@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علي رشيدپور rashidpoorali@yahoo.com استاد دکترا
3 اکبر اعتباریان etebarian@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي است كه به روش كيفي با استفاده از ثبت مشاهده و انجام مصاحبه انجام شده است. مصاحبه‌شوندگان را متخصصان حوزه تبليغات و مسائل فرهنگي و يا صاحبان تأليف يا تخصص شغلي و علمي تشكيل دادند. در مجموع، 26 مصاحبه به شيوه باز پاسخ انجام شد. يافته‌ها نشان داد: عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي در پنج بعد ويژگي‌هاي منبع پيام، ويژگي‌هاي پيام، ويژگي‌هاي رسانه انتقال پيام، ويژگي‌هاي مخاطب پيام و عوامل زمينه‌اي است.