مقاله


کد مقاله : 13950705114795002312

عنوان مقاله : تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 1393

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 631

فایل های مقاله : 345 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن نیازی niazim@kashanu.ac.ir استاد دکترا
2 مرتضی جعفرپور mjb1355@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال مورد مطالعه است. اين مطالعه از نوع پيمايش اجتماعي بوده و داده‌هاي تحقيق با استفاده از تكنيك پرسشنامه توأم جمع‌آوري شده است. اعتبار و روايي مقياس‌ها با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است. جامعه آماري شامل كليه شهروندان تهراني در سال 1393 است كه با استفاده از فرمول نمونه‌گيري كوكران 1112 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعيين و از مناطق 22گانه شهر تهران به روش تصادفي انتخاب و بررسي شده‌اند. نتايج، وجود همبستگي مثبت و معنا‌دار بين هر يك از متغيرها با ميزان پايبندي به فرهنگ شهروندي را تأييد كرد. تحقق فرهنگ شهروندي مستلزم تقويت و ارتقاي هر يك از متغيرها و تغيير نگرش نسبت به مفهوم شهر، به منزله پيكري واحد و موجود زنده، روح حاكم بر شهر و پويايي جريان زندگي شهري با تأكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي است.