مقاله


کد مقاله : 139507051152195002313

عنوان مقاله : مطالعه جامعه‌شناختي رابطه دينداري و اعتماد اجتماعي با گرايش به ايثارگري در استان كهگيلويه و بويراحمد

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 585

فایل های مقاله : 370 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بيژن زارع dr_bizhanzare@yahoo.com استاد دکترا
2 هومان دانشپذیر hdaneshpazir@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، ارزيابي ميزان دينداري و اعتماد اجتماعي شهروندان استان كهگيلويه و بويراحمد و رابطه اين دو متغير با گرايش به ايثارگري است. در اين پژوهش كه از روش پيمايشي استفاده شده است. افراد مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه، تعيين و با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي از نوع طبقه‌اي چندمرحله‌اي در سه شهر ياسوج، دهدشت و گچساران انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود كه جهت تعيين اعتبار آن از اعتبار صوري و جهت تعيين پايايي از همساني دروني از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از نرم‌افراز spss استفاده شد. نتايج نشان داد: ارتباط بين ميزان دينداري، اعتماد اجتماعي و گرايش به ايثارگري در سطح 99 درصد معنادار و مستقيم بوده، به‌طوري كه اين دو متغير در مجموع 17 درصد از متغير وابسته گرايش به ايثارگري را تبيين مي‌كنند. همچنين رابطه بين سن، ميزان تحصيلات پاسخگويان و گرايش به ايثارگري معنادار نبود. سرانجام، تفاوت بين پاسخگويان مجرد و متأهل و همچنين تفاوت بين پاسخگويان زن و مرد با گرايش به ايثارگري به لحاظ آماري معنادار نبود.