مقاله


کد مقاله : 13950705131605002319

عنوان مقاله : بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كنارك)

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 522

فایل های مقاله : 291 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هادی راستی rasti.hadi1392@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 اسماعیل رحمانی rahmaniesmail329@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، ارزيابي ميزان تقديرگرايي و تبيين برخي عوامل مؤثر بر آن در روستاهاي شهرستان كنارك است. روش تحقيق توصيفي‌ـ تحليلي و جامعه آماري آن كليه روستاييان شهرستان كنارك هستند. از اين ميان 30 روستا و 383 فرد روستايي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها به روش‌هاي آماري در نرم افزار spss پردازش و تحليل شد. نتايج بيانگر ميزان قابل ملاحظه تقديرگرايي با درجه ميانگين 9/2 است. همچنين رابطه همبستگي عوامل مذهبي (به جز پايبندي به مناسك مذهبي)، احساس برابري (به جز رعايت حقوق قوميت‌ها، برتري قانون بر رابطه و شايسته‌سالاري)، احساس كارآمدي و احساس بيگانگي (به جز احساس بي‌معنايي) با ميزان تقديرگرايي از لحاظ آماري معنادار است. نتايج حاكي از ضعف قابل ملاحظه در بنيان‌هاي آگاهي و دانش، بنيان‌هاي اقتصادي و توليدي و نيز ‌سازوكارهاي نهادي در تخصيص و توزيع سرمايه‌ها و امكانات است، كه روي هم رفته در چارچوب نظام سنتي مبتني بر عرف، سنت و مذهب، منجر به گرايش‌هاي تقديرگرايانه در روستاهاي منطقه شده است.