مقاله


کد مقاله : 139507051320355002321

عنوان مقاله : ارزيابي سياست‌هاي حمل و نقل شهري ايران (مورد مطالعه: تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر تهران)

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 535

فایل های مقاله : 327 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهسا حاجیانی mahsahajiani@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
2 مرتضی خلیلی mkhalili@mail.iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي مقاله حاضر بررسی مهم‌ترين جهت‌گيري‌ها و مضامين اسناد و سياست‌هاي مصوب در ايران است. از آنجا كه شوراي عالي هماهنگي ترافيك عالي‌ترين مرجع سياست‌گذاري در امور حمل و نقل كشور است، كليه مصوبات اين شورا از ابتدا تا مصوبه 105، تمام‌شماري و با ابزار پرسشنامه معكوس تحليل محتوا شده است. اين مصوبات از لحاظ خاستگاه‌هاي نظري، نوع مشكلات احصاشده توسط شورا و ميزان توجه آنها به معيارهاي مهم سياست‌گذاري حمل و نقل واكاوي شده است. يافته‌ها نشان داد: بيشترين دغدغه شورا طي دو دهه گذشته، آلودگي هوا بوده است و شورا متمايل بوده با روش شهروندمداري به آن پاسخ دهد. مهم‌ترين مبناي نظري نيز نظريه حمل و نقل پايدار بوده است، اما از لحاظ استراتژي، تنوع و پراكندگي فراواني در سياست‌ها مشاهده مي‌شود، همچنين اشكال و انواع تناقضات و بلاتكليفي‌ها نيز در سياست‌هاي مصوب حمل و نقل اين شورا ديده مي‌شود