مقاله


کد مقاله : 139507051324125002323

عنوان مقاله : شايعه و عوامل اجتماعي مؤثر در پذيرش آن

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 535

فایل های مقاله : 401 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرح ترکمان fa.torkaman@iauctb.ac.ir استادیار دکترا
2 زینب شهابی shahabi.shabnam@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر در پذيرش شايعه در شهر تهران است. اين پژوهش به روش پيمايش توصيفي ـ تبييني انجام شد و با تكنيك پرسشنامه كه داراي اعتبار صوري، سازه‌اي و اعتماد (آلفاي كرونباخ 80 درصد) بود، به گردآوري اطلاعات اقدام شد. جامعه آماري شامل تمامي افراد خانوارهاي مناطق بيست و دوگانه شهر تهران بودند كه از بين آنها با استفاده از فرمول كوكران، 384 نفر به روش خوشه‌اي چندمرحله‌اي و سهميه‌اي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از دو شيوه آمار توصيفي و استنباطي و با بهره‌گيري از نرم‌افزار آماري، پس از تهيه جدول ماتريس، اطلاعات در قالب جدول‌هاي يك‌بعدي و دوبعدي تنظيم شد. يافته‌‌ها نشان داد: آثار موقعيت، آثار ارتباط و آثار چشم‌انداز در پذيرش شايعه تأثير دارند. بين متغيرهاي سن و تحصيلات با پذيرش شايعه رابطه معناداري وجود دارد، اما بين جنس و شغل با پذيرش شايعه رابطه معناداري مشاهده نشد. ابهام در خبر و اهميت موضوع در پذيرش شايعه تأثير دارند و شايعه با موضوع سياسي، بيشتر مورد پذيرش قرار مي‌گيرد. از منابع توليد شايعه، مردم و سپس ماهواره بيشترين تأثير را در پذيرش شايعه دارند.