مقاله


کد مقاله : 139507051327345002324

عنوان مقاله : تحليل اجتماعي الگوهاي مصرف انرژي در شهر تهران

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 514

فایل های مقاله : 401 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدامیر طالبیان talebian.amir010@gmail.com استادیار دکترا
2 محسن ابراهیم‌پور ebrahimpourmohsen@yahoo.com استادیار دکترا
3 احمد ملاکی ahmad.malaki@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، شناخت و تحليل الگوهاي مصرف انرژي در ساحت اجتماعي است. روش به كار گرفته شده، پيمايش و روش گردآوري اطلاعات مصاحبه ساختمند است. جامعه آماري شامل كليه خانوارهاي ساكن در محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران و جامعه هدف شامل كليه شهروندان تهراني با سن بالاي 15 سال هستند. بر اساس فرمول نمونه‌گيري كوكران، حجم نمونه معادل 1066 خانوار برآورد شد كه در نهايت با افزايش 10 تا 15 درصد به آن، حجم نمونه به 1200 خانوار افزايش پيدا كرد. اعتبار و روايي از طريق استفاده از پرسشنامه‌هاي استاندارد مركز آمار و همچنين نظرات متخصصين تأمين شد. يافته‌ها نشان مي‌دهد: رفتار مصرف انرژي برحسب شروط وضعيتي، شرايط محيطي، پايگاه اقتصادي، سبك زندگي و هنجارهاي مصرفي متفاوت است. تأثيرات محيطي و اقليمي موجبات تفاوت‌هاي معنا‌دار در ميزان مصرف انرژي شده و دامنه تغييرات را به شدت افزايش داده است. به‌طور كلي هرگونه تغيير در رفتارهاي پايدار مصرف انرژي مستلزم تغييرات لازم در نگرش‌هاست.