مقاله


کد مقاله : 139507051332315002325

عنوان مقاله : عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‌هاي تهراني

نشریه شماره : 19 فصل تابستان 1395

مشاهده شده : 515

فایل های مقاله : 348 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن دهقان dehqan.azad@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 ناصر پوررضا کریم‌سرا naser.poorreza@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله شناخت متغيرهاي مؤثر بر سرانه مصرف آب و رابطه‌ بين هر يك از اين متغيرها است. اين تحقيق از نوع پيمايشي است و جامعه آماري آن را شهروندان منطقه 3 آب و فاضلاب شهر تهران (مناطق 2 و 5 شهرداري) تشكيل مي‌دهند. در فرايند گردآوري اطلاعات، ابتدا مصرف هر يك از مشتريان از طريق اطلاعات دريافتي از اداره آب و فاضلاب مشخص و سپس از طريق مراجعه به درب منزل 325 خانوار و پر كردن پرسشنامه پژوهشگرساخته به جمع‌آوري اطلاعات پرداخته شده است. نتايج نشان مي‌دهد: بين نگرش به مصرف بهينه آب و مسئوليت‌پذيري با سرانه مصرف آب خانواده رابطه معنا‌داري وجود دارد. به بيان ديگر، با افزايش نگرش به مصرف بهينه آب و مسئوليت‌پذيري، سرانه مصرف خانواده كاهش مي‌يابد. بين ساير متغيرها (اعتماد به شركت آب و فاضلاب، آگاهي و دانش نسبت به مصرف آب، تبليغات شركت آبفا و اعتماد نهادي) با سرانه مصرف رابطه معناداري وجود ندارد.