مقاله


کد مقاله : 139511301517555002719

عنوان مقاله : تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 824

فایل های مقاله : 378 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرضا ادهمی adhamiab@yahoo.com دانشیار دکترا
2 نعمت شجاعی nemat.shojaei@ymail.com دانش آموخته دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف از اين مقاله، بررسی تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان 30-18سال شهر یاسوج و پاسخ به این سؤال است که جوانان یاسوجی چه ارزش‌های اجتماعی و نیز چه سبکی از زندگی را برای خود برگزیده‌اند و ارزش‌های اجتماعی (مادی، التقاطی و فرامادی) تا چه اندازه بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است. جامعه آماری، جوانان شهر یاسوج بودند که از طریق فرمول کوکران 384 نفر از آنان به‌عنوان نمونه به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد: ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تأثیرگذار است و هر قدر ارزش‌های فرامادی جوانان افزایش یابد، سبک زندگی آنها مدرن‌تر می‌شود و بیشتر به سمت مدرنیته پیش می‌روند. جوانان به واسطه قرار گرفتن در شرایط جهانی‌شدن، با سبک‌های مختلفی از زندگی روبرو هستند و هر چه سبک زندگی افراد در جامعه امروزی مدرن‌تر باشد، از میزان هویت قومی افراد کاسته می‌شود. از این رو بايد به تقویت ارزش‌های اجتماعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.