مقاله


کد مقاله : 139512011042315002725

عنوان مقاله : بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل مؤثر بر آن در شهر پاوه

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 519

فایل های مقاله : 430 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسماعیل بلالی balali_e@yahoo.com دانشیار دکترا
2 یسرا عابدی abediyosra@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

هدف از مقاله حاضر بررسی عوامل مؤثر بر کژکارکردی خانواده در شهر پاوه است. عوامل در نظر گرفته شده در این پژوهش، ساختار خانواده، نوع جامعه‌پذیری، فردگرایی و ناسازگاری خانواده هستند. روش تحقيق، کمی و پیمایش بوده و داده‌‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته و از طریق سؤال از یکی از والدین گردآوری شد. جامعه آماری کلیه خانوارهای شهر پاوه بوده و روش نمونه‌‌گیری، روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. نتایج نشان می‌‌دهد: هرچه فاصله نسلی بین والدین و فرزندان بیشتر باشد، میزان ناسازگاری و کژکارکردی در خانواده بالا می‌‌رود. انتظارات والدین و عدم تفکیک نقش والدین رابطه معنادار، اما معکوسی با ناسازگاری خانواده دارند. همچنین مشخص شد که نوع جامعه‌پذیری بر کژکارکردی خانواده مؤثر است. اگر نوع جامعه‌پذیری سهل‌انگارنه یا سخت‌گیرانه باشد، ناسازگاری خانواده افزایش پیدا می‌‌کند. کژکاردی خانواده با فردگرایی، ناسازکاری درون خانوده و نوع جامعه‌پذیری ارتباط مثبت دارد.