مقاله


کد مقاله : 13951201112285002727

عنوان مقاله : تحلیل جامعه‌شناختی راهبردهای مشارکت مردم در پرداخت مالیات‌های محلی (عوارض خدمات شهری) در بین شهروندان کرج

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 512

فایل های مقاله : 458 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 قربانعلی سبکتکین ریزی saboktakin_faz@yahoo.com استادیار دکترا
2 احمد جعفری jafari.course@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله به دنبال شناخت عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با مشارکت مردم در مالیات‌های محلی (عوارض خدمات شهری) در بین شهروندان کرج است. با استفاده از روش پیمایش، داده‌های این مطالعه به وسیله پرسشنامه محقق‌ساخته جمع آوری شدند. یافته‌ها حاکی از آن است كه در بین ابعاد مشارکت، کمترین میانگین از آن بعد گرایشی مشارکت و بیشترین میانگین برای بعد رفتاری مشارکت است. همچنین، متغیرهای مستقل با میزان مشارکت در پرداخت عوارض ارتباط معناداری دارند. متغیرهای رضایت از خدمات شهری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، آگاهی شهروندی، احساس بی‌هنجاری در مدیریت شهری و احساس تعلق محله‌ای و شهری به ترتیب بیشترین همبستگی معنادار را با میزان مشارکت در پرداخت عوارض شهری دارند. در کل در وضع قوانین و دریافت عوارض، ضمن توجه به وضعیت اقتصادی و کسب و کار شهروندان، باید به تأثیر عوامل فرهنگی و سازمانی توجه کافی شود. راهبرد اساسی این تحقیق در جلب مشارکت شهروندان، حول محور گفتمان شهروند اجتماع‌محور یا هنجارمند شکل می‌گیرد.