مقاله


کد مقاله : 1395120111315002726

عنوان مقاله : تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 557

فایل های مقاله : 301 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدعبدالحسین نبوی s.abdolhoseinnabavi@yahoo.com استاد دکترا
2 کریم رضادوست rezadoostk@yahoo.com دانشیار دکترا
3 سحر مجتهدزاده sahar-mojtahedzadeh@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 مرضیه شهریاری tkta68@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق است. جامعه آماری شامل تمام زنانی هستند که به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه كرده یا به آن ارجاع داده شده‌ و درخواست طلاق نموده‌اند. حجم نمونه 165 نفر است که با روش نمونه‌گیری زمانی و در دسترس انتخاب شده‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد: بین متغیرهای مستقل تحقیق (برآورده نشدن انتظارات، دخالت دیگران در زندگی، فشار مالی و فردگرایی) با گرایش زوجه به طلاق رابطه مثبت و دینداری زوجین، طول زندگی مشترک، پنداشت فرد از پایگاه خود با گرایش زوجه به طلاق رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: نزدیک به 050/0 از واریانس گرایش به طلاق توسط متغیرهای تحقیق تبیین می‌شود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد: متغیر فردگرایی و انتظارات زوجین از یکدیگر نسبت به سایر متغیرها در گرایش زوجه به طلاق نقش مهمی را ایفا می‌کنند.