مقاله


کد مقاله : 13951201944545002720

عنوان مقاله : تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 754

فایل های مقاله : 400 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صمد رسول‌زاده اقدم s.rasoulzadeh@azaruniv.edu استادیار دکترا
2 سیمین افشار afshar@ymail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 صمد عدلی پور samadadlipour@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
4 سيداحمد ميرمحمدتبار ahmad_mirtabar@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوع سبک زندگی (سبک زندگی سنتی و مدرن) با گرایش به فرزندآوری در بین دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 94-1393 با حجم نمونه 384 نفر و با استفاده از شیوه نمونه‌گیری طبقه‌بندی و بهره‌گیری از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که بین میزان استفاده از رسانه‌های خارجی (اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای) و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد، اما بین استفاده از رسانه‌های داخلی و گرایش به فرزندآوری رابطه معناداری مشاهده نشد. بین سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و سبک زندگی سنتی با گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار مثبت و بین سبک زندگی مدرن و گرایش به فرزندآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. علاوه بر این، از میان متغیرهای زمینه‌ای (سن، جنس، مقطع تحصیلی، وضعیت شغلی و گروه قومی)، تنها رابطه بین وضعیت شغلی و قومیت با گرایش به فرزندآوری معنادار شد.