مقاله


کد مقاله : 13951201957435002721

عنوان مقاله : مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران)

نشریه شماره : 20 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 562

فایل های مقاله : 427 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سولماز چمني s.chamani1985@yahoo.com دانش آموخته دکترا
2 عالیه شکربیگی ashekarbeugister@gmail.com دانش آموخته دکترا
3 محمود مشفق m_moshfegh@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي اين مقاله مطالعه تعيين‌كنند‌ه جامعه‌شناختي فرزندآوري است. سؤال اصلی این است که تعیین‌کننده‌های اجتماعی باروری کدام است و هدف، شناسایی عواملی است که منجر به کم فرزندآوری در جامعه ایرانی می‌شود. برای تبیین موضوع تحقیق، از نظریه‌های جامعه‏شناختی (گیدنز و بوردیو) همچنین تئوری‌های جمعیتی باروری مانند کالدول، رویکرد اشاعه، گذار جمعیتی دوم (لستهاق و وندکا)، بهاچارتا و نظریه مشارکت مردان در امور خانه استفاده شد. این بررسی بر اساس داده‌های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه 300 نفری از زنان متأهل تهران در سال 1394 صورت گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون بر تأثیر مستقیم متغیرهای «فردگرایی، مدیریت بدن، نگرش مثبت به فرزند، نگرش منفی به فرزند، سن ازدواج و تعداد خواهر و برادر زن» با سه سطح باروری (رفتار، ایده‌آل‏ و تمایلات فرزندآوری) اشاره دارد.