مقاله


کد مقاله : 139602111353325002888

عنوان مقاله : آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در ایران

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 751

فایل های مقاله : 286 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم اسماعیلی فرد maryam.esmaeilifard@srbiau.ac.ir استاد دکترا
2 حسن کاوه فیروز kavehhassan@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

چكيده موضوع آب در ایران امروز به «مسئله‌ای» نیازمند اقدام تبدیل شده است و ضروری است که از طریق گفتگوهای عمومی همه ذی‌ربطان صاحب‌نظران به شناخت چیستی علل و راهکارهای برخورد با آن بپردازیم. در این چارچوب، مقاله حاضر در بخش اول مروری بر تطور حکمرانی آب در ایران دارد. در بخش دوم با هدف مسئله‌شناسی تحلیلی به ترسیم سیمای کمی و کیفی و مصرف آب با استناد به گزارشات متعدد ملی و بین‌المللی می‌پردازد و وضعیت آب ایران را با سایر کشورها مقایسه می‌کند. بخش سوم با استفاده از تفسیر دکترین و چارچوب مفهومی مرجعیت در سیاست‌گذاری عمومی به تبیین مهم‌ترین چالش‌های بخش و فرابخش می‌پردازد. مدعای این قسمت آن است که علت وضعیت کنونی آب فراتر از ضعف‌های بخشی، معطوف به سطح مرجعیت و فلسفه و دکترین است که بر مبنای احترام به طبیعت و توسعه پایدار شکل نگرفته است. بخش نهایی با اتکا به چالش‌های احصاءشده، اختصاص به ارائه راهکارهای سیاستی دارد.