مقاله


کد مقاله : 1396021195845002880

عنوان مقاله : ‌جستاری بر سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران/ سید محمد مجابی و مریم اسماعیلی فرد

نشریه شماره : 21 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 646

فایل های مقاله : 194 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمد مجابی mojabi@gmail.com استاد دکترا
2 مریم اسماعیلی فرد maryam.esmaeilifard@srbiau.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

چكيده هدف این مقاله اولویت‌بندی چالش‌های سیاست‌گذاری محیط‌زیست در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل مرحله‌ای جونز می‌باشد. با توجه به محدود و نارسا بودن ادبیات مکتوب در این حوزه، از روش کیفی، تحلیل نظرات خبرگان و ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه برای تحلیل مسئله بهره می‌بریم. جامعه آماری صاحب‌نظران علمی- اجرایی کشور هستند که ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی تعداد 50 نفر از آنها انتخاب شدند. در مرحله اول گویه‌ها از طریق پرسش‌نامه باز احصا شد و سپس در مرحله دوم به‌صورت پرسش‌نامه بسته تنظیم و از 400 نفر از صاحب‌نظران خواسته شد که بر اساس طیف پنج‌گانه ریکرت میزان اهمیت هر گویه را اولویت‌بندی نمایند. یافته‌های پژوهش نشان داد، عمده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری محیط‌زیست در ایران که منجر به افت شاخص‌های کمی و کیفی منابع حیاتی کشور شده است؛ مربوط به مرحله اجرای سیاست‌هاست. عدم هماهنگی بخشی و میان بخشی، ناکافی بودن نظارت بر اجرای سیاست‌ها و قوانین و نبود ضمانت اجرا سه چالش اصلی سیاست‌گذاری زیست‌محیطی در ایران است.