مقاله


کد مقاله : 13960515131465003200

عنوان مقاله : تأثیر گفتمان سیاست خارجی بر پوشش خبری؛ بازنمایی آمریکا و انگلیس در مطبوعات شاخص ایران در دو دوره اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 457

فایل های مقاله : 369 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مهدی فرقانی mmforghani@yahoo.com دانشیار دکترا
2 احسان بخشنده ehsan.bakhsh83@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

مقاله حاضر به بررسی نحوه پوشش خبری رسانه‌ها درباره تحولات مربوط به روابط خارجی تحت تأثیر گفتمان سیاست خارجی حاکم می‌پردازد. برای این منظور، نحوه بازنمایی آمریکا و انگلیس به‌عنوان دو کشور غربی در مطبوعات شاخص طی دو دوره اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی مورد بررسی قرار گرفت. پس از طراحی سؤالات پژوهش، «بازنمایی آمریکا و انگلیس» به‌عنوان متغیر وابسته و «دوره سیاسی» (گفتمان حاکم) به‌عنوان متغیر مستقل در سطح اسمی در نظر گرفته شد. تحلیل محتوا به‌عنوان روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده‌ها جمع‌آوری و پس از کدگذاری و تهیه جداول آماری (توصیفی و تحلیلی) توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد. در بخش تحلیلی، رابطه آماری میان بازنمایی مطبوعاتی آمریکا و انگلیس و دوره سیاسی بررسی شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مطبوعات شاخص در ایران هنگام پوشش اخبار تحولات مربوط به آمریکا و انگلیس، تحت تأثیر گفتمان حاکم بر سیاست خارجی قرار داشته‌ و این دو کشور غربی را بر اساس سیاست رسمی جمهوری اسلامی در هر دوره بازنمایی کرده‌اند. در دوره اصلاح‌طلبی که سیاست خارجی بر تنش‌زدایی پی‌ریزی شده بود، مطبوعات شاخص، آمریکا و انگلیس را مثبت، اما در دوره اصول‌گرایی که تنش‌ها با غرب افزایش پیدا کرد، آن دو کشور را منفی جلوه دادند.