مقاله


کد مقاله : 13960515144655003208

عنوان مقاله : بررسی تأثیر فضای مجازی بر همدلی اجتماعی دانشجویان

نشریه شماره : 22 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 421

فایل های مقاله : 319 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فائزه مصلحی نیک famonik27@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 ابراهيم حاجياني ebhajiani@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی و تأثیر آن بر اخلاق اجتماعی، به‌خصوص در میان دانشجویان، هدف اصلی پژوهش« بررسی تأثیر حضور در فضای مجازی (اینترنت) بر همدلی اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران» است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصیفی و به دلیل میدانی بودن (پهنانگر) پیمایشی و در طبقه‌بندی‌ تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های ‌کاربردی‌ است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش، با استفاده از پرسشنامه‌ محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه تهران است. روش نمونه‌گیری نیز خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده و حجم نمونه 196 نفر محاسبه شد. نتایج پژوهش، قویاً نشانگر آن هست که دانشجویان دانشگاه تهران بر خلاف انتظار، از میزان معمول کمتر در فضای مجازی حضور داشته و برخلاف تصورات اولیه، وابستگی کمتری به اینترنت دارند. همچنین به لحاظ ارتباط درونی ارزش‌های اخلاقی و مؤلفه همدلی اجتماعی در وضعیت خوبی قرار دارند. همچنین همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و آزمون معناداری آن، رابطه معنادار و مثبتی بین پایبندی در همدلی اجتماعی و میزان حضور در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) نزد دانشجویان دانشگاه تهران وجود دارد. به این معنی که میزان حضور بیشتر در فضای مجازی (و استفاده از اینترنت) بر افزایش تعهد به ارزش‌های اخلاقی تأثیر داشته و بالعکس. این موضوع بدان معنی است که حضور هدفمند در فضای مجازی لزوماً منجر به تضعیف ارزش‌های اخلاقی دانشجویان دانشگاه تهران نشده و برعکس موجب تقویت ارزش‌های اخلاقی آنان شده است.