مقاله


کد مقاله : 139805225003673

عنوان مقاله : تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران (مطالعه موردی: ساکنان منطقه 2 شهر تهران)

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 855 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهرداد نوابخش Mehrdad_navabakhsh@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی این تحقیق تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی ساکنان منطقه 2 شهر تهران است، تحقیق حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ساکنان منطقه 2 شهر تهران هستند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر 314112 نفر می‌باشند. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده شده است که حاصل آن انتخاب 385 نفر است و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأيید شد، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سن و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد. جنسيت زنان و مردان بر ميزان اعتماد اجتماعي تأثیر مثبت دارد. بین پايگاه اقتصادي اجتماعي و اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از اینترنت و ميزان اعتماد اجتماعي رابطه معناداری وجود دارد. مدل رگرسیونی نشان می‌دهد در حالت تعديل‌يافته 496/0 درصد از واريانس متغیر میزان اعتماد اجتماعی توسط متغیرهای مدت‌زمان استفاده، میزان استفاده، الگوی اطلاعاتی و تنوع وب‌سایت‌ها پیش‌بینی می‌شود.