مقاله


کد مقاله : 139805225003680

عنوان مقاله : جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 434

فایل های مقاله : 603 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهبود یاری قلی behboud.yarigholi@yahoo.com دانشیار دکترا
2 معصومه عباسی چوبتراش mahsa.abbasii17@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 سحر عباسی abasi.m2014@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی به لحاظ میزان توجه به مؤلفه‌های حقوق تربیتی بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا بوده و پس از استخراج مؤلفه‌های حقوق تربیتی از مبانی نظری، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند و متناسب باهدف پژوهش، کتاب‏های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی دوره ابتدايی انتخاب و بررسی شدند. ضریب اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها با روش آنتروپی شانون به دست آمدند. در پژوهش حاضر ملاک جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی بود و تحقیق تناقضی با نظرات نویسندگان و مبانی اسلامی حاکم بر کشور نداشت. نتایج نشان داد بیشترین ضریب اهمیت در کتاب‏های مطالعات اجتماعی مربوط به مؤلفه‌ حق دسترسی به آموزش‌وپرورش به مقدار 605/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه‌ حق احترام در محیط یادگیری به مقدار 353/0 بود و همچنین بیشترین ضریب اهمیت در کتاب‏های فارسی (بخوانیم) مربوط به مؤلفه‌ حق دسترسی به آموزش‌وپرورش با ضریب 712/0 و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه‌ حق احترام در محیط یادگیری با ضریب 533/0 بود. با توجه به نتایج، در کتاب‏های مطالعات اجتماعی و فارسی به اصل مداومت، در تنظیم محتوای این کتاب‏ها به حقوق تربیتی کودک توجه لازم و کافی نشده است.