مقاله


کد مقاله : 139805275003716

عنوان مقاله : بررسي اثربخشي برنامه پيشگيري از عود سوءمصرف مواد مخدر مبتني‌بر ذهن‌آگاهي بر بهزيستي روان‌شناختی و كاهش عود سوءمصرف مواد

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 422

فایل های مقاله : 892 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن احدي ahadi.dr@gmail.com استادیار -
2 جواد خلعتبري javadkhalatbaripsy2@gmail.com استادیار -
3 محمدرضا بلياد mohamadreza.beliad@kiau.ac.ir استادیار -
4 ليلي مداح memadahi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
5 محمدابراهیم مداحي memadahi@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه پيشگيري از عود سوء‏مصرف مواد مخدر مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی‏ بر بهزیستی روان‌شناختی و كاهش عود سوء‏مصرف مواد مخدر در افراد ترک‌کرده است. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوه گردآوري اطلاعات از نوع آزمايشي با طرح پیش‌آزمون، پس‏آزمون و پيگيري با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش پیش‏رو، عبارت است از تمام مردان مبتلابه سوء‏مصرف مواد مخدر صنعتی (در دامنه سنی 20 تا 50 سال) که سوءمصرف مواد مخدر را ترک كرده‏اند که از میان آنان، نمونه 30 نفری با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند به دست آمد كه در دو گروه آزمايش (n=18، M=41.2 و S=3.1) و كنترل (n=12، M=39.9 و S=2.8) جاگماری شدند. داده‏های آماری با استفاده از مقیاس بهزیستی‌روان‌شناختی ریف، (2002) گردآوری و با روش اندازه‏گيري‌هاي مکرر و خي دو مورد تحليل قرار گرفتند. یافته‏های پژوهش نشان داد که برنامه پيشگيري از عود سوء‏مصرف مواد مخدر مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی منجر به افزایش معنی‏دار بهزیستی‌روان‌شناختی و كاهش معني‏دار عود سوءمصرف مواد مخدر در شركت‏كنندگان گروه آزمايش می‏شود.