مقاله


کد مقاله : 139805275003724

عنوان مقاله : شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‏ها به دانشگاه کارآفرین

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 378

فایل های مقاله : 667 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 هدی سادات محسنی sadatmohseni@alzahra.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‏ها به دانشگاه کارآفرین صورت گرفت. در این راستا، ابتدا به بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در این حوزه پرداخته و پس از استخراج عوامل موجود در ادبیات پژوهش، این عوامل دسته‌بندی و در قالب پیش‌نویس پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید. سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند با متخصصان حوزه کارآفرینی، عوامل استخراج‌شده بررسی و ماحصل آن رد تعداد کمی از آن‌ها و تأیید ديگر عوامل شناسایی‌شده گردید. در مرحله بعد بر اساس عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت موجود دانشگاه الزهرا (س) در این‌خصوص پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، کمی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی‌ محسوب می‏شود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) برابر با 344 نفر است که با استفاده از جدول مورگان، 182 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش نخست پژوهش، یافته‏ها حاکی از شناسایی 8 عامل و 50 شاخص مشتمل بر عامل رهبری کارآفرینانه (8 شاخص)، عامل ساختار سازمانی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل آموزش کارآفرینی (9 شاخص)، عامل فرهنگ کارآفرینانه (9 شاخص)، عامل اعضای هیئت‌علمی و کارکنان خلاق و نوآور (7 شاخص)، عامل بازاریابی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تأمین اقدامات حمایتی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تجاری‏سازی تحقیقات (5 شاخص) است که همه آن‌ها تأیید شدند. در بخش دوم پژوهش که بر مبنای عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت دانشگاه الزهرا (س) پرداخته شد، یافته‏ها حاکی از آن است که دانشگاه الزهرا (س)، جز در عامل «ساختار سازمانی کارآفرینانه»، در سایر عوامل شناسایی‌شده در وضعیت مطلوبی به‌ سر نمی‏برد.