مقاله


کد مقاله : 139805275003726

عنوان مقاله : بررسي تأثير بازارگرايي، قابليت‌ بازاريابي ‏و قابليت تجاري‌سازي ‏نوآوري بر عملکرد شرکت‌هاي ‏بيمه

نشریه شماره : 29 فصل زمستان 1397

مشاهده شده : 427

فایل های مقاله : 476 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کریم حمدی hamdi_karim1@yahoo.com دانشیار -

چکیده مقاله

بازارگرايي که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از طريق خلق ارزش‌های مشتري به عملکرد برتري دست پيدا کنند، قلب تفکر و شيوه بازاريابي مدرن است. هدف اين پژوهش بررسي تأثير بازارگرايي، قابلیت‌های بازاريابي‏ و قابليت تجاری‌سازی ‏نوآوري بر عملکرد شرکت‌های ‏بيمه با توجه به نقش تعدیل‌گر استراتژی‌های بازاريابي و قدرت سازمانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه جمع‌آوري داده‌ها، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل نمايندگان شرکت بيمه سينا است. با استفاده از نرم‌افزار PLS3 براي تجزيه‌وتحليل 86 مجموعه پرسشنامه از نمايندگان اين شرکت جمع‌آوري‌ شده است. محققان دريافتند كه بازارگرايي شرکت‌های بيمه بر قابليت تجاری‌سازی ‏نوآوري، عملکرد و قابلیت‌های بازاريابي آن شرکت‌ها تأثیر دارد. قابلیت‌های بازاريابي شرکت‌های بيمه ‏بر عملکرد آن شرکت‌ها تأثیر دارد. ‏قابليت تجاری‌سازی ‏نوآوري‏ شرکت‌های بيمه ‏بر عملکرد آن شرکت‌ها تأثیر دارد.‏ استراتژي‌هاي بازاريابي، تأثیر قابلیت‌های بازاريابي‏ شرکت‌های بيمه ‏بر عملکرد آن شرکت‌ها را تعديل می‌کند و تعديل آن مثبت است، اما قدرت سازماني تأثیر قابلیت‌های بازاريابي شرکت‌های بيمه، ‏عملکرد آن شرکت‌ها را تعديل نمی‌کند. همچنين مشخص شد که قابلیت‌های بازاريابي و قابليت تجاری‌سازی نوآوري ميانجي جزئي هستند.