مقاله


کد مقاله : 139805275003731

عنوان مقاله : ترس و تجدد؛ صورت‌بندي مسئله ترس و ناامني در ايران معاصر

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 331

فایل های مقاله : 844 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نعمت الله فاضلی Nfazeli@hotmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله تحليلي فرهنگي از پديده ترس همچون مسئله فرهنگي در ايران معاصر است. مي‌خواهم نشان دهم كه كاركردهاي ترس در فرايند نوسازي و تغيير جامعه معاصر ايران چه بوده است؟ و فرايندهاي نوسازي در ايران معاصر شامل ملي‌شدن (شكل‌گيري دولت‌- ملت)، شهري‌شدن، صنعتي‌شدن و ديوان‌سالارانه شدن چه تغييري در شكل‌گيري انواع ترس‌ داشته‌اند؟ در اين مطالعه سه نوع الگوي ساختاري ترس در ايران معاصر را تشخيص داده‌ام؛ شامل ترس‌هاي تاريخي و رسوب‌يافته، ترس‌هاي شهري و مسلط و ترس‌هاي فرهنگي كه رسانه‌اي و مجازي هستند. اين مقاله بر مبناي رويكرد مسئله‌شناسي فرهنگي تلفيقي از روش‌شناسي تبارشناسانه فوكو و نظريه انتقادي ريموند ويليامز از سازوكار تغيير فرهنگ است. داده‌هاي تجربي آن از طريق تحليل ثانويه تحقيقات تجربي موجود درباره ايران فراهم شده است. براي اين منظور، ابتدا تحقيقات مرتبط شناسايي شده‌اند، سپس با توجه به هدف اين مطالعه، داده‌ها استخراج و درنهایت بر اساس رويكرد نظري و هدف مطالعه آنها را تحليل و استنباط‌هاي ممكن را ارائه كرده‌ام. اين مطالعه نشان مي‌دهد كه ترس در جامعه معاصر ايران به‌صورت پديده‌اي اجتماعي و همگاني و در اشكال تازه‌اي وجود دارد و متمايز از ترس از ايران پيشا معاصر است. همچنين اين مطالعه نشان مي‌دهد تجربه ترس در ايران متفاوت از احساس ترس است. در اينجا احساس ناامني و احساس ترس به‌صورت مفاهيم مترادف تلقي شده‌اند.