مقاله


کد مقاله : 139805275003733

عنوان مقاله : تدوين مدل شهروند‌‎پروري مبتني بر مختصات حكومت حق‌‎مدار علوي

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 384

فایل های مقاله : 1/01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر پورعزت pourezzat@ut.ac.ir استاد دکترا
2 عباس نرگسيان anargesian@ut.ac.ir استادیار -
3 عباس عباس‌‎‌‎پور aabbaspour@atu.ac.ir دانشیار -
4 مهرداد باستاني‌‎پور Mehrdad_bastanipoor@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

دستيابي به جامعه عدل، آرمان ديرين انديشمندان، عدالت‌پژوهان و آزادي‌‎خواهان تاريخ بوده ‌‎است. حكومت حق‌‎مدار علوي آيينه تمام‌‎نماي تجلي عدالت است و تحقق جامعه عدل علوي، منوط به شناسايي و تبيين مؤلفه‌‎هايي در قالب الگوي تربيتي است كه مبناي عملي پرورش شهروندان باشد، زيرا كه جامعه عدل جز به‌‎ خواست و مشاركت‌‎ آگاهانه ‌‎مردم‌‎ محقق نخواهد شد. در اين مقاله با تأکید‌‎ بر رهنمود‌‎هاي تربيتي نهج‌‎البلاغه به ارائه مدلي جهت تبيين شهروند‌‎پروري پرداخته مي‌‎شود. مدل تربيتي كه مبتني بر مختصات حكومت حق‌‎مدار علوي صورت‌‎بندي شده باشد. به‌منظور فراهم آورد‌ن داده‌‎هاي متناسب با زمينه مورد مطالعه از روش كيفي و استراتژي نظريه بر خواسته از داده و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌‎ها از كد‌‎گذاري باز، انتخابي و محوري استفاده شده است. طي مراحل سه‌‎گانه تحليل داده‌‎ها، 426 مفهوم، 55 زيرمقوله و 15 مقوله حاصل و در قالب مدل پارادايمي ارائه شدند. «‌‎آموزش حقوق‌‎شناسي»، «تسري اخلاق‌‎مداري» و «اشاعه تكليف‌‎محوري» سه ضلع مثلث «توسعه ظرفيت شهروند‌‎پروري» هستند كه در قالب مقوله اصلي، مدل شهروند‌‎پروري در مكتب تربيت علوي را به تصوير مي‌‎كشد.