مقاله


کد مقاله : 139805275003743

عنوان مقاله : آسيب‌شناسي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ارائه راهبرد

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 377

فایل های مقاله : 0/98 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ليلا اژدري ajdari.90@gmail.com - دکترا
2 علي‌اكبر فرهنگي aafarhangi@yahoo.com استاد -
3 سيدرضا صالحي اميري R_salehi@srbiau.ac.ir دانشیار -
4 محمد سلطاني‌فر msoltanifar@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله ضمن تبيين مفهوم ديپلماسي فرهنگي، وضعيت موجود آن در ايران با رويكرد آسيب‌شناسي و در سطوح نظري، تقنيني، ساختاري، سياست‌گذاري، مديريتي، برنامه‌اي و عملكردي مورد بررسي قرار گرفته است. روش مورد استفاده در اين پژوهش، روش تركيبي است و با استفاده از ابزارهاي مختلف همچون منابع مكتوب، سايت‌هاي رسمي و معتبر، مصاحبه‌هاي عمقي و پرسشنامه به بررسي روند گفتمان‌هاي ديپلماسي فرهنگي ج.ا.ايران، وضعيت موجود ديپلماسي فرهنگي ايران و آسيب‌شناسي آن پرداخته‌ايم. جامعه مورد پژوهش، كارشناسان، ديپلمات‌ها و رايزنان فرهنگي شاغل در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و وزارت امور خارجه هستند. داده‌هاي كمي پژوهش با استفاده از روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 و ليزرل 8.5 مورد تحليل قرارگرفته و با استفاده از مدل تحليل سوات، وضعيت موجود ديپلماسي فرهنگي ايران بررسي شده است. نتيجه تحليل محيط داخلي و خارجي ديپلماسي فرهنگي نشان مي‌دهد كه ايران در موقعيت استراتژي محافظه‌كارانه قرار دارد و لازم است نسبت به تقويت اشتراكات ديني، فرهنگي و تاريخي، گسترش مناسبات و همكاري فرهنگي، اقتصادي و علمي، تربيت نيروي انساني متخصص، بازنگري در قوانين، تقويت هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف و حمايت و تقويت كرسي‌هاي زبان فارسي و ايران‌شناسي اقدام شود.