مقاله


کد مقاله : 139805275003745

عنوان مقاله : بررسي و ارزشيابي اجراي قانون شوراهاي آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق و پيشنهاد مواد قانوني لازم

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 371

فایل های مقاله : 1/18 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 لطف‌اله عباسي سروك Lotfollah.abbasi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

مقاله حاضر با هدف بررسي و ارزشيابي اجراي قانون شوراهاي آموزش‌وپرورش در مناطق مختلف كشور و ارائه مواد قانوني لازم انجام شده است. روش تحقيق، آميخته (كمي و کیفی) و از بعد شيوه ارزشيابي، ارزشيابي تلفيقي است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضاي شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاكرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شوراي اسلامي و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادي و ترازنامه بانك مركزي در سال‌هاي 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه‌گيري براي استان‌ها، خوشه‌اي تصادفي و براي شهرستان‌هاي استان تصادفي ساده بوده است. روش و ابزار جمع‌آوري اطلاعات، بررسي اسناد، پرسشنامه‌اي سه قسمتي و مصاحبه با خبرگان حقوقي بود. روايي محتوايي و صوري پرسشنامه از طریق كارشناسان مرتبط و پايايي پرسشنامه با روش ضريب آلفاي كرونباخ و در دو مرحله اجراي آزمايشي در اسلامشهر و مرحله پاياني در سطح 265 نمونه كشوري و با اعتماد بسيار بالايي (988/0) به دست آمد. داده‌هاي پرسشنامه‌ها در دو بعد توصيفي و استنباطي و مصاحبه‌ها هم در دو بخش شكلي و محتوايي تحليل شدند: نتايج نشان داد اگرچه قانون و ميانگين عملكرد شوراهاي آموزش‌وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسي، موفق و مطلوب بوده است، ليكن مواد قانوني 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بيشتري نیاز دارند. همچنين شرايط اقتصادي كشور و اوضاع مالي و اعتباري آموزش‌وپرورش و جو حاكم بر مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 نیز در تصويب اين قانون مؤثر بوده‌اند. از طرفي حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن ساير اعضا از وضعيت آموزش‌وپرورش به‌عنوان مهم‌ترین عامل موفقيت شوراها و مديريت و چگونگي اداره جلسات به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم موفقيت شوراها بوده است. در اين تحقيق 12 مشكل اساسي و داراي اولويت براي آموزش‌وپرورش استان‌ها و شهرستان‌ها هم مشخص شد که بالاترين آن معيشت و رفاه فرهنگيان، سرانه مدارس و نيروي انساني است. از نظر آماری نيز تفاوتي بين نظرات شوراهاي آموزش‌وپرورش استان‌ها با شهرستان‌ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملكرد شوراها موفق و مطلوب ارزيابي مي‌شود. براي كارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نيز پيشنهادات متعدد و متنوعي ذكر شده است.