مقاله


کد مقاله : 139805275003746

عنوان مقاله : نقش مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 361

فایل های مقاله : 872 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي دشت بزرگي mahdibozorgi@gmail.com - کارشناسی ارشد
2 سميه تاجيك اسماعيلي S.t.esmaeili@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش شهروندان در مورد نقش مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران است. روش پژوهش، پيمايشي و ابزار اندازه‌گيري، پرسشنامه محقق ساخته است كه ميزان پايايي آن با محاسبه آلفاي كرانباخ، 84/0 تعيين شد. جامعه آماري شامل شهروندان 20 تا 35 ساله از مناطق 22 گانه شهر تهران هستند و براي تعيين حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران، نمونه‌اي به حجم 400 نفر به‌صورت نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شد. يافته‌ها نشان داد كه مستندها، برنامه‌هاي آموزشي و گرافيك‌هاي تلويزيوني در فرهنگ ترافيكي شهر تهران تأثير معناداري دارد. نتايج نيز نشان داد برنامه‌هاي پخش‌شده از رسانه‌هاي ملي بر ارتقاي فرهنگ ترافيكي شهروندان تأثير معناداري دارد. تيزرها و گرافيك‌هاي تلويزيوني در افزايش فرهنگ ترافيكي شهروندان تأثير معناداري دارد. برنامه‌هاي پخش‌شده آموزشي مرتبط با ترافيك بر تغيير نگرش مخاطبان نقش مؤثري دارد. همچنين بر تغيير رفتار شهروندان در مواجه بافرهنگ ترافيكي تأثير معناداري دارد. از ديدگاه مخاطبان، ميزان برنامه‌هاي ارائه‌شده از رسانه ملي در مورد فرهنگ ترافيكي كافي نيست.