مقاله


کد مقاله : 139805275003747

عنوان مقاله : واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 26-20 سال دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران در سال 1395؛ با تأكيد بر عوامل اجتماعي و فرهنگي

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 359

فایل های مقاله : 1/07 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صدیقه عباسی sara.abbasi@alzahra.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 خدیجه سفیری kh.safiri@alzahra.ac.ir استاد دکترا
3 اميرمسعود اميرمظاهري Ami.Amir_Mazaheri@iauctb.ac.ir - -

چکیده مقاله

هدف اين پژوهش، «واكاوي وضعيت روابط نسلي از ديدگاه دانشجويان دختر 26-20 ساله است. روش پژوهش تركيبي (كيفي و كمي) است. بنابراين ابتدا يك مطالعۀ اكتشافي كيفي با رويكرد پديدارشناسي و تئوري زمينه‎اي از طريق نمونه‎گيري نظري و تكنيك مصاحبه انجام و ابعاد روابط نسلي در سه بعد تفاوت دانشي، نگرشي و رفتاري شناسايي شد. سپس به روش كمي تأثير متغيرهاي مستقل عوامل اجتماعي و عوامل فرهنگي بر متغير وابسته روابط نسلي از طريق رگرسيون چندمتغيره بررسي شد. جامعه آماري 11406 نفر بود كه از اين ميان ۳۸۲ نفر به‌وسيله پرسشنامه، اطلاعات جمع‎آوري شد. جهت بررسي پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و رگرسيون چندمتغيره استفاده شد و نتايج نشان داد كه متغيرهاي وارد شده به معادله توانسته‎اند 55 درصد از واريانس تغييرات مربوط به متغير وابسته را تبيين نمايند. ضرايب تأثير مدل تبيين‌كننده روابط نسلي نيز نشان داد كه از ميان 7 متغير وارد شده به معادله رگرسيون چهار متغير «سبك زندگي، معاشرت با گروه همسالان، ارتباط و تعامل درون خانواده، دسترسي به وسايل ارتباط‌جمعی» معنادار شدند و سبك زندگي به‌واسطه تأثیر مستقیم و غيرمستقيم بيشترين تأثير را بر متغير روابط نسلي نشان مي‎دهد. درنهایت با توجه به يافته‌هاي پژوهش، روابط نسلي از نوع تفاوت نسلي ارزيابي شد.