مقاله


کد مقاله : 139805275003750

عنوان مقاله : بررسي سياست‌گذاري ملي در قبال اقوام ايراني در منطقه شمال غرب (مطالعه موردي: قوم ايراني آذري)

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 398

فایل های مقاله : 739 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسين ابراهيمي h.ebrahimy91@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 هادي رحماني ساعد h.r.saed@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

يكي از شاخص‌هاي تأثيرگذار در سياست‌گذاري امنيتي در منطقه شمال غرب، برآورد وضعيت تعامل حاكميت با قوميت‌هاي موجود در اين منطقه است. اين تعامل در قالب سياست‌هاي قومي تبلور مي‌يابد. سياست‌هاي قومي مي‌تواند ابعاد مختلف امنيت، مخصوصاً بعد اجتماعي آن را كه با مسائل هويتي سروكار دارد، تحت تأثير قرار دهد. اين در حالي است كه سياست قومي جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه مورد كم‌توجهي قرارگرفته است. ازاين‌رو دغدغه محقق بر آن قرار گرفت كه سياست قومي ج.ا.ا در منطقه شمال غرب (مناطق آذري‌نشين) را مورد بررسي قرار دهد. در اين پژوهش، ضمن استفاده از منابع كتابخانه‌اي و روش تحليلي- توصيفي، پرسشنامه‌اي متشكل از 19 سؤال تهيه شد. جامعه آماري شامل 200 نفر از مسئولان و كارشناسان امنيتي و سياسي مستقر در منطقه شمال غرب هستند كه با استفاده از فرمول كوكران 131 نفر از آنان به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پس از توزيع و جمع‌آوري پرسشنامه‎ها، پاسخ‎ها از طريق نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه‌وتحليل آماري قرار گرفت. ضريب اعتبار محاسبه‌شده از طريق آلفاي كرونباخ (75/.) گوياي آن است كه پرسشنامه از اعتبار بالا و قابل قبولي برخورداراست. بعد از جمع‎آوري و تجزيه‌وتحليل اطلاعات نيز مشخص شد كه سياست اتخاذشده در منطقه شمال غرب (مناطق آذري نشين) سياست وحدت در كثرت با تمايل بر كثرت‌گرايي بوده است.