مقاله


کد مقاله : 139805275003751

عنوان مقاله : شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشریه شماره : 28 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 1614

فایل های مقاله : 704 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدمحسن میر mohsen.mir16885@gmail.com استاد دکترا
2 عباسعلی قیومی ghaiyoomi@gmail.com دانشیار دکترا
3 فاطمه عزیزآبادی فراهانی f_farahany@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

دوره معاصر را عصر اطلاعات و دوره انفجار اطلاعاتي نام نهاده‌اند كه با محیط‌های متلاطم و پيچيده عجين شده است. پيچيدگي‏هاي محيط‌هاي درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، نياز به اطلاعات و به‌تبع آن سيستم‌هاي اطلاعات را افزايش داده است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي، از نظر نحوه گردآوري داده‌ها، توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماری شامل تمامی صاحب‌نظران حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که 30 نفر از آنها به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. علاوه براین از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است که روايي آن با روش روايي محتوا و با نظر اساتيد راهنما و مشاور و چند صاحب‌نظر صاحب تأليف در حوزه مدیریت اطلاعات و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود، مورد تأييد قرار گرفت. براي سنجش پايايي ابزار نيز پرسشنامه تحقيق پس از توزیع آزمایشی، از طريق آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه ضريب 91/0 به دست آمد. به‌منظور تحليل استنباطي نيز از روش‌هاي متعددی همچون t تك نمونه‌اي و آزمون فریدمن استفاده شد. نتايج آزمون فريدمن نشان داد كه بين رتبه‌هاي موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی تفاوت معنا‌داري وجود دارد. از طرف ديگر «ضعف در مدیریت محتوا» با ميانگين 46/8، مهم‌ترین مانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه پاسخگویان بوده است.