مقاله


کد مقاله : 139805285003768

عنوان مقاله : بررسی و استخراج معیارهای فرهنگی مؤثر بر نظام آموزش عالی ایران از منظر اسناد فرادستی

نشریه شماره : 27 فصل تابستان 1397

مشاهده شده : 371

فایل های مقاله : 782 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا زارع بنادکوکی zare@gmail.com استادیار -

چکیده مقاله

هر جامعه‏ای بر اساس الگو‏ها و معیارهای ارزشی حاکم بر آن جامعه، ملاک‏های فرهنگی متفاوتی دارد که بر اساس اقتضائات بومی و ارزشی باید سیاست‏گذاری فرهنگی صورت ‏گیرد. نقش دانشگاه‏ها به‌عنوان نهادی فرهنگی و زمینه‏ساز فرهنگ جامعه در نظام آموزش عالی بسیار پررنگ است. در این مقاله، اسناد فرادستی آموزش عالی کشور به‏عنوان راهبردهای ابلاغی انتخاب و متن هرکدام از اسناد با انتخاب گزاره‏های الزام‏آور فرهنگی برای دانشگاه‏ها به روش کدگذاری باز و محوری، تحلیل محتوا ‏شده است. از 78 گزاره، 23 کد اصلی استخراج و کدهای باز در سه محور گروه‏بندی ‏شدند. برای استخراج معیارهای مناسب، کدهای محوری حاصل از تحلیل محتوای اسناد، مبنا قرار ‏گرفت و در ادامه، معیارهای فرهنگی برای دانشگاه‏های ایران، ارزش‌های بنیادی فرهنگی، تعالی فرهنگی و ترویج فرهنگی پیشنهاد و مهم‌ترین مفاهیم در هر معیار معرفی گردید. نتایج نشان می‌دهد که تأثیرگذارترین کد در هر معیار به ترتیب ارزش‌های اسلامی، مرجعیت فرهنگی، ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بوده است.