مقاله


کد مقاله : 139806025003792

عنوان مقاله : فراتحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روان

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 359

فایل های مقاله : 634 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محسن نیازی niazim@kashanu.ac.ir استاد دکترا
2 داریوش یعقوبی yaghoubi09@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 ایوب سخایی sakhaei84@yahoo.com دانشجو دکترا
4 سید سعید حسینی زاده آرانی hoseynizadeh69@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

پژوهش‌های مختلفی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی افراد انجام شده و نتایج متفاوتی در پی داشته است؛ به گونه‌ای که دامنه تغییر اندازه اثرهای به‌دست آمده از این مطالعات بسیار زیاد است. از این رو هدف پژوهش حاضر ترکیب کمی نتایج این پژوهش‌ها با استفاده از تکنیک فراتحلیل است. در این فراتحلیل، یازده پژوهش واجد شرایط که طی سال‌های 1386 تا 1395 انجام و در قالب مقاله در نشریات معتبر علمی داخل کشور به چاپ رسیده بود گزینش شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که اندازه اثر ترکیبی تصادفی سرمایه اجتماعی بر سلامت روان در حد متوسط یعنی به میزان 337/0 است. البته با وارد کردن دو متغیر کیفی «نوع جامعه آماری» و «زمان انجام پژوهش» به‌عنوان متغیرهای تعدیل‌گر در محاسبات، میزان اندازه اثر ترکیبی به‌دست آمده به‌ترتیب تا حد 287/0 و 22/0 کاهش پیدا می‌کند که اندازه اثراتی ضعیف، ارزیابی می‌شوند. بنابراین ضروری است مطالعات آینده، هنگام داوری درخصوص یافته‌های خود به این دو متغیر توجه خاصی داشته باشند. همچنین یافته‌های راهبردی حاکی از آن است که توجه به سرمایه اجتماعی مهاجران، حاشیه‌نشینان، دانشجویان و معلمان، دارای اهمیت بسياري است. زیرا با کاهش سرمایه اجتماعی در میان این گروه‌ها سلامت روانی آنها بسيار کاهش می‌یابد