مقاله


کد مقاله : 139806025003793

عنوان مقاله : ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 340

فایل های مقاله : 626 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرزانه یعقوبی راد FARZANEHRAD@YAHOO.COM استاد دکترا
2 اسماعیل کاوسی ekavousy@yahoo.com دانشیار -

چکیده مقاله

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تهران انجام گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان مقطع اول و دوم متوسطه شهر تهران (344586) است. حجم نمونه این تحقیق باتوجه به فرمول نمونه‌گیری کوکران 383 نفر برآورد شد و ابزار اندازه‌گیری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود. جهت سنجش روایی، پس از تأیید روایی محتوا توسط خبرگان، میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مؤلفه‌ها تأیید شد. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده (خانواده 98/0، رسانه ملی 97/0، کتابخانه 97/0 و محیط‌آموزشی 98/0) شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که خانواده با مؤلفه‌های ضرورت و پایگاه خانواده به‌ترتیب با میزان اثر (17/1) (79/0)، رسانه ملی با مؤلفه اطلاع‌رسانی با میزان اثر (82/0)، کتابخانه‌ها با مؤلفه‌های توسعه کمی و کیفی به‌ترتیب با میزان اثر (04/1) (82/0) و در نهایت محیط آموزشی با مؤلفه‌های تشویق به مطالعه، ایجاد احساس نیاز به مطالعه در دانش‌آموزان و باور به تأثیر کتاب در رشد فردی و اجتماعی به‌ترتیب با میزان اثر (81/0) (45/0) (47/0) در فرهنگ مطالعه آنان مؤثر هستند. همچنین یافته‌ها نشان داد زنان به نسبت مردان به توسعه کمی کتابخانه‌ها و پایگاه‌اجتماعی خانواده اهمیت بیشتری داده‌اند.