مقاله


کد مقاله : 139806025003795

عنوان مقاله : تحلیل مفهومی و گونه‌شناختی فرهنگ‌کار؛ نگاهی به کارکردهای آن در نظام تعلیم و تربیت

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 320

فایل های مقاله : 857 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عزت اله سام آرام e_samaram@yahoo.com استاد دکترا
2 سید مستجاد حسینی مطلق MOSTAJAD@GMAIL.COM استاد دکترا

چکیده مقاله

فرهنگ‌کار، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای یک گروه کاری است که از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت است. مقاله حاضر با هدف شناخت ابعاد مفهومی، کارکردی و گونه‌شناختی فرهنگ‌کار و ارائه شواهدی در نسبت میان فرهنگ‌کار و کیفیت نظام تعلیم و تربیت و با روش مروری غیرسیستماتیک به نگارش درآمده است. اهم سؤالات عبارتند از: فرهنگ‌کار چیست؟ ابعاد و شاخص‌هایی که برای گونه‌های مختلف فرهنگ‌کار از درون تعاریف و تحقیقات پیشین قابل احصا است، کدامند؟ فرهنگ‌کار چه کارکردهایی در نظام آموزشی دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد فرهنگ‌کار از جنبه کارکردی حایز اهمیت است و می‌تواند به‌عنوان منبعی با ارزش برای هدایت سرمایه‌های انسانی قلمداد شود. در این یافته‌ها گونه‌های فرهنگ‌کار، کارکردهای متفاوتی در نظام تعلیم و تربیت دارند. مدارس دارای فرهنگ‌کاری ضعیف، با سطح بالای بیکاری، جرم و جنایت، بیماری و از خود بیگانگی اجتماعی مواجه هستند؛ بی‌توجهی به فرهنگ‌کار در نظام آموزشی، شکست پروژه‌های آموزشی، افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش جرم و جنایت، بی‌اعتمادی مدنی و افزایش مالیات‌ها برای تأمین هزینه‌های خدمات بهداشتی و افزایش هزینه‌های عمومی‌ برای خانواده‌های کم درآمد را در پی خواهد داشت