مقاله


کد مقاله : 139806025003800

عنوان مقاله : بررسی جامعه‌شناختی تأثیرات دوگانه توسعه بر هویت قومی (مطالعه به شیوه گراندد تئوری در شهرستان مهاباد)

نشریه شماره : 24 فصل پاییز 1396

مشاهده شده : 350

فایل های مقاله : 576 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن رشیدی hasanrashidi55@yahoo.com مدرس دکترا
2 مصطفی ازکیا Mostafa_Azkia@yahoo.com استاد دکترا
3 منصور وثوقی vosooghi@ut.ac.ir - -

چکیده مقاله

جامعه‌شناختی متعددی به تأثیرپذیری هویت از توسعه پرداخته‌اند که داده‌های این تحقیق نزدیکی بیشتری با اندیشه‌های پساتوسعه دارد. تحقیق حاضر در پی نیل به نظریه ‌زمینه‌ای در ارتباط با تأثیرات توسعه بر هویت قومی است و نتایج داده‌های میدانی حاکی از پیامدهای دوگانه (تقویت ـ تضعیف) هویت قومی ـ کُردی در این ارتباط است. این تحقیق با استفاده از روش گراندد تئوری و با مصاحبه‌های عمیق و مشارکت‌های میدانی در بین ساکنان شهرستان مهاباد صورت گرفته‌است. می‌توان گفت‌ توسعه در لوای نوسازی و پروژه‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی به‌صورت ناهمگون همه جوانب زندگی فردی و اجتماعی را تغییر داده و این امر موجد ظهور ناموزون و نابرابر توسعه و بروز بحران‌هایی در اجزای هویت‌قومی (کُردی) شده‌است؛ به‌گونه‌ای که پدیده‌های دوگانه (تضعیف و تقویت هویت قومی) با توجه به علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر در این ارتباط ایجاد شده و با راهبردها و پیامدهایی در هریک از حوزه‌های مذکور همراه بوده است. اکنون از سویی تضعیف هویت‌ قومی را در ابعاد مختلف در پی داشته و از سوی دیگر، به فراخور امکانات و ابزارهای جهانی شدن فرصت‌های نوینی برای هویت‌قومی ـ کُردی ایجاد شده است. در نهایت مقوله مرکزی تحقیق حول «بروز توسعه ناهمگون در حین بحران در هویت قومی (کُردی)» شکل گرفته و نظریه ‌زمینه‌ای «توسعه نامتوازن، نابرابر و شکل نوین هویت‌قومی (کُردی)» بروز کرده‌است.