مقاله


کد مقاله : 139806025003802

عنوان مقاله : جستارگشایی بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 331

فایل های مقاله : 347 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا خرازی alireza_kharazi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نسیم مجیدی قهرودی Nassim_majidi2000@yahoo.com استادیار دکترا
3 افسانه مظفری dr.afsaneh.mozaffari@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک در توسعه نظام اداری ایران برروی کارمندان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان جامعه آماری و ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه طراحی و اجرا شده است. حجم جامعه آماری اين پژوهش (کل کارمندان سازمان) حدود 8000 نفر بود که از طریق فرمول نمونه‌گیری کوکران 385 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بین کیفیت قابلیت‌های تعاملی بودن روابط عمومی الکترونیک و تعامل اثربخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور، بین بهره‌گیری از قابلیت به روز بودن اخبار و اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری در این سازمان، بین کیفیت قابلیت پیگیری در روابط عمومی الکترونیک و کارآمدسازی شیوه‌های نظارت و کنترل نظام اداری در سازمان میراث فرهنگی، بین استفاده از امکان تولید محتوا در روابط عمومی الکترونیک توسط کارمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در این سازمان رابطه معناداری وجود دارد