مقاله


کد مقاله : 139806025003808

عنوان مقاله : بررسی رابطه بین فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نشریه شماره : 25 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 572 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالخلیل معظم زاده moazamzadeh36@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین فرهنگ ‌سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر به لحاظ روش، از نوع توصیفی و به دلیل میدانی بودن (پهنانگر) آن پیمایشی و دهر طبقه بندی‌تحقیقات بر اساس هدف، از نوع پژوهش‌های‌ کاربردی‌ است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و چند صاحب‌نظر خبره مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها آلفای کرونباخ استفاده شد و برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه‌های درنظر گرفته شده 87/0 که بالای 70/0 است نشان از پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق است. یافته‌ها حاکی از آن است که سطح مدیریت دانش در کتابخانه ملی ضعیف ارزیابی شده است. کتابخانه ملی برای اینکه بتواند به نحو مطلوب‌تری از برنامه‌های استقرار مدیریت دانش استفاده کند و مدیریت دانش را در سازمان با موفقیت پیاده‌سازی کند نیاز دارد در درجه اول فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و برنامه‌های مدیریت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانی موجود اجرا کند. به عبارتی، برای اینکه مدیریت دانش در سازمان به نحو مؤثری اجرا شود، بايد هماهنگی لازم با فرهنگ سازمانی موجود را داشته باشد