مقاله


کد مقاله : 139808205004274

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علم اعضاء هیأت علمی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان اصفهان)

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 351

فایل های مقاله : 777 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهری شهبازی meh512000@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تولید علم یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش عملکرد علمی یک کشور است و بررسی هنجارهای تأثیرگذار بر تولید علم یکی از راهکارهای رفع مشکلات در این حوزه می‌باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل هنجاری و سازمانی تأثیرگذار بر تولید علم اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور انجام شد. در این راستا جهت دستیابی به هدف مذکور، رابطه بین ارزش‌های اخلاقی و عوامل هنجاری مطرح شده در نظریه مرتون و برخی از هنجارهای سازمانی مطرح شده از سوی بلند و رافین، با تولید علم، در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور مورد توجه قرار گرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی بین 320 نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان به عنوان جامعه آماری انجام شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه‌ محقق ساخته بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میزان پایبندی اعضای هیأت علمی به هنجارهای علمی مطرح شده در نظریه مرتون، جو گروهی، منابع و امکانات دانشگاهی، نظام پاداش دانشگاه، میزان ارتباطات علمی و فرهنگ دانشگاهی با میزان تولید علم اعضاء هیأت علمی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. میانگین نمره‌های مربوط به نظرات پاسخگویان درباره هر هنجار نشان داد که به ترتیب به رسمیت شناختن، اشتراک‌گرایی، جهانی‌گرایی، تواضع و فروتنی، بی‌طرفی، اصالت و شک سازمان‌یافته از نظر پاسخگویان مورد توجه قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان داد که بین میزان تسلط بر زبان انگلیسی، نوع استخدام به‌صورت رسمی و غیررسمی، نوع مدرک تحصیلی، مرتبه علمی، تعداد واحدهای تدریس شده عضو هیأت علمی در دوره کارشناسی و گروه آموزشی با تولید علم تفاوت معنی‌داری وجود دارد. اما بین جنسیت، سن و وضعیت تأهل، سابقه تدریس در دوره کارشناسی و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی، از نظر پاسخگویان با تولید علم رابطه معنی‌داری وجود ندارد.