مقاله


کد مقاله : 139808205004276

عنوان مقاله : راهبردهای استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در نظام آموزش عالی ایران

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 346

فایل های مقاله : 603 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 آیت سعادت طلب a.saadattalab@khu.ac.ir استادیار دکترا
2 سعید غیاثی ندوشن ghiasi.saeed@gmail.com دانشیار دکترا
3 اسماعیل شیرعلی esmaeil_shirali@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در جهان متلاطم امروز آنچه که مي تواند حيات بالنده و رو به رشد سازمان ها را تضمين نمايد وجود نظام مديريتي اثربخش کارآمد است. براي داشتن نظام مديريتي اثربخش و کارآمد نيز مي بايستي مديراني ذي صلاح و شايسته تربيت نمود. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی نیز از این تحولات در امان نبوده اند و اخیراً با گستره‌ای از چالش‌های توسعه مدیریت روبرو هستند. از مهم¬ترين الزامات توسعه مدیریت، پرورش جانشيناني براي به عهده گرفتن سمت¬هاي مهم مديريتي مي باشد که تحت عنوان جانشین‌پروري از آن نام برده می شود. اما برای اجرای این مهم در هر سازمانی باید متناسب با آن سازمان سیاستها، راهبردها و سازوکارهای اجرای اتخاذ و دنبال شود. این پژوهش با هدف شناسایی سیاست‌ها، راهبردها و سازوکارهای اجرای نظام جانشین‌پروری در آموزش عالی با استفاده از طرح تحقیق کیفی انجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک مصاحبه¬های عمیق، با 17 نفر از سیاستگذران در عرصه آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه¬ها در سطوح مختلف، سیاست ها، راهبردها و سازوکارهای استقرار جانشین پروری بر اساس بافت و زمینه دانشگاه¬ها و موسسات آموزش عالی ایران اکتشاف شد. در نهایت سیاستها، راهبردها و ساز و کارهای تحقق جانشین¬پروری در آموزش عالی ایران که شامل سیاستها، راهبردها و سازکارهای فرهنگی، قانونی، مدیریتی، ساختاری و دانش افزایی و توسعه¬ای بود، ارائه گردید.