مقاله


کد مقاله : 139809275004445

عنوان مقاله : بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک به محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 385

فایل های مقاله : 743 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اسحاق ارجمندسیاهپوش E.arjmand@yahoo.com - -
2 داریوش رضاپور d.rezapour@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نگرش مدیران در خصوص محیط‌زیست شهری نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارهای زیست‌محیطی آنان دارد و برای جهت‌دهی نگرش مدیران، مطالعه عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. در این راستا، این پژوهش به دنبال بررسی نگرش مدیران شهر اندیمشک نسبت به مقوله محیط‌زیست شهری و عوامل مرتبط با آن است. روش مطالعۀ تحقیق پیمایشی و شیوۀ جمع‌آوری داده‌ها استفاده از پرسشنامۀ محقق ساخته بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مدیران شهر اندیمشک تشکیل می‌دهند که بنا بر آمار 90 نفر هستند. با استفاده از روش نمونه‌گیری کل‌شماری همین تعداد به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای تحلیل نتایج داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که بین متغیر وابسته، یعنی نگرش مدیران نسبت به محیط‌زیست شهری، و متغیرهای مستقل، یعنی میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی، میزان تخصص و تجربۀ کاری و سن، رابطه معناداری وجود دارد. درحالی‌که بین متغیرهای مستقلِ پایگاه اقتصادی-اجتماعی و میزان ارزش‌های اجتماعی، و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود ندارد.